Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

  Obecně závazné vyhlášky

 

  Veřejné zakázky - archiv (r. 2011 - 2013)

 

  Usnesení zastupitelstva

 

  Jednací řád zastupitelstva obce

 

 Důležité zákony:

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
zákon č. 561/2004 školský zákon
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
zákon č. 338/2004 Sb. o dani z nemovitosti
zákon č. 634/1997 o správních poplatcích
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví